با ما تماس بگیرید

09901692414


مجموعه تست آیین دادرسی کیفری (با پاسخ تشریحی)

مجموعه تست آیین دادرسی کیفری (با پاسخ تشریحی)
تعداد آزمون‌ها
15 آزمون
تعداد فصل‌ها
15 فصل
مدرس دوره
گروه آموزشی دال
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون ماده 1 تا 21
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 1 تا 21
0 دقیقه
آزمون ماده 22 تا 63
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 22 تا 63
0 دقیقه
آزمون ماده 64 تا 87
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 64 تا 87
0 دقیقه
آزمون ماده 88 تا 122
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 88 تا 122
0 دقیقه
آزمون ماده 123 تا 216
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 123 تا 216
0 دقیقه
آزمون ماده 217 تا 261
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 217 تا 261
0 دقیقه
آزمون ماده 262 تا 293
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 262 تا 293
0 دقیقه
آزمون ماده 294 تا 317
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 294 تا 317
0 دقیقه
آزمون ماده 318 تا 334
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 318 تا 334
0 دقیقه
آزمون ماده 335 تا 425
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 335 تا 425
0 دقیقه
آزمون ماده 426 تا 483
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 426 تا 483
0 دقیقه
آزمون ماده 484 تا 569
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 484 تا 569
0 دقیقه
آزمون ماده 570 تا 648
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 570 تا 648
0 دقیقه
آزمون ماده 648 تا انتها
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون ماده 648 تا انتها
0 دقیقه
آزمون جامع آیین دادرسی کیفری
40 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای