با ما تماس بگیرید

09901692414


مجموعه تست جزای عمومی (با پاسخ تشریحی)

مجموعه تست جزای عمومی (با پاسخ تشریحی)
تعداد آزمون‌ها
12 آزمون
تعداد فصل‌ها
12 فصل
مدرس دوره
گروه آموزشی دال
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون اصل 1 تا 13
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 1 تا 13
0 دقیقه
آزمون اصل 14 تا 36
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 14 تا 36
0 دقیقه
آزمون اصل 37 تا 39
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 37 تا 39
0 دقیقه
آزمون اصل 40 تا 62
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 40 تا 62
0 دقیقه
آزمون اصل 63 تا 87
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 63 تا 87
0 دقیقه
آزمون اصل 88 تا 95
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 88 تا 95
0 دقیقه
آزمون اصل 96 تا 121
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 96 تا 121
0 دقیقه
آزمون اصل 122 تا 124
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 122 تا 124
0 دقیقه
آزمون اصل 125 تا 130
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 125 تا 130
0 دقیقه
آزمون اصل 131 تا 139
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 131 تا 139
0 دقیقه
آزمون اصل 140 تا 159
240 دقیقه
پاسخنامه آزمون اصل 140 تا 159
0 دقیقه
آزمون جامع جزای عمومی
40 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای